Algemene voorwaarden Bloem Training

(versie dd 13 feb 2019)
 
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het
leveren van diensten door Bloem Training.
1.2 Algemene voorwaarden van een opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij dit door
beide partijen wordt overeengekomen en schriftelijk bevestigd.
 
Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
2.1 Overeenkomsten tussen Bloem Training en de opdrachtgever komen schriftelijk tot stand
door ondertekening van de offerte door beide partijen.
2.2 De offerte heeft een aanvaardingstermijn van 30 dagen op prijs en inhoud van de
opdracht.
2.3 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.
 
Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
3.1 De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd door Bloem Training.
3.2 Bloem Training is gerechtigd om de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan
derden.
 
Artikel 4 Annulering of wijziging planning
door opdrachtgever
4.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever wenst te worden
uitgesteld, kunnen de door Bloem Training reeds geplande en te verrichten werkzaamheden
eenmalig kosteloos opnieuw worden gepland binnen zes maanden na de oorspronkelijk
vastgelegde data.
Wordt de opdracht door opdrachtgever binnen zes maanden herhaaldelijk uitgesteld of
langer dan zes maanden uitgesteld dan is de opdrachtgever gehouden 25% van het eerder
overeengekomen te factureren bedrag als voorschot aan Bloem Training te voldoen.
Artikel 4.2 blijft onverminderd van kracht met dien verstande dat in dit geval bij definitieve
annulering het voorschotbedrag aan Bloem Training vervalt.
4.2 Indien de opdracht door opdrachtgever wordt geannuleerd, dan brengt Bloem Training de
volgende kosten in rekening:
– kosteloos annuleren kan tot vier weken voor aanvang van de opdracht;
– bij annulering tot drie weken voor aanvang van de opdracht wordt 25% van het
oorspronkelijk overeengekomen factuurbedrag in rekening gebracht;
– bij annulering tot twee weken voor aanvang van de opdracht wordt 50% van het
oorspronkelijk overeengekomen factuurbedrag in rekening gebracht;
– bij annulering tot één week voor aanvang van de opdracht wordt 75% van het
oorspronkelijk overeengekomen factuurbedrag in rekening gebracht;
– bij annulering binnen een week voor aanvang van de opdracht wordt 100% van het
oorspronkelijk overeengekomen factuurbedrag in rekening gebracht.
 
Artikel 5 Annulering door Bloem Training
5.1 Bloem Training heeft het recht om een opdracht te annuleren zonder opgave van
redenen. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige terugbetaling ter zake de nog
niet verrichte werkzaamheden van het aan Bloem Training betaalde bedrag voor de
betreffende opdracht.
 
Artikel 6 Facturering
6.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bloem Training is
gerechtigd om periodiek te factureren.
6.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de
wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend
vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het
volledig verschuldigde bedrag.
6.3 Bloem Training heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de
opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Daarbij maakt het niet uit welke omschrijving de opdrachtgever erbij aangeeft. Bloem
Training kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6.4 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op
basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
Indien Bloem Training echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de
opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten
eveneens rente verschuldigd.
 
Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Bloem Training spant zich in om de opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te
voeren.
7.2 Bloem Training sluit elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade van welke aard dan
ook.
 
Artikel 8 Vertrouwelijkheid
8.1 Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor
Bloem Training.
8.2 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle informatie en gegevens
van elkaar jegens derden.
8.3 Bloem Training zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen
nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Bloem Training houdt zich
aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend
gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens
van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten
grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.
8.4 De opdrachtgever zal zonder toestemming van Bloem Training aan derden geen
mededelingen doen over de aanpak van Bloem Training, haar werkwijze en dergelijke,
danwel haar rapportage ter beschikking stellen.
8.5 Bloem Training heeft een Privacy Statement opgesteld en houdt zich daaraan.
 
Artikel 9 Auteursrecht
9.1 Bloem Training houdt zich alle rechten, waaronder auteursrecht, voor met betrekking tot
de door Bloem Training aan opdrachtgever verstrekte middelen en materialen. De
opdrachtgever is niet gerechtigd om cursusmateriaal van Bloem Training in welke vorm dan
ook, aan derden ter beschikking te stellen.
 
Artikel 10 Non concurrentie
10.1 Opdrachtgever verplicht zich om gedurende de duur van de overeenkomst alsmede
gedurende een jaar na beëindiging van de overeenkomst, geen directe of indirecte
contractuele relatie aan te gaan met door Bloem Training ingeschakelde derden.
 
Artikel 11 Klachten
11.1 Klachten over de dienstverlening van Bloem training, dienen uiterlijk binnen 30
werkdagen na de betreffende trainingsdag schriftelijk worden ingediend bij Opdrachtnemer.
Partijen zullen met elkaar overleggen om tot een oplossing te komen. Indien een oplossing
naar beide tevredenheid uitblijft, kan het ontstane geschil worden voorgelegd aan een
bevoegde rechter. In alle gevallen is Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen Bloem Training en
opdrachtgever, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
 
Artikel 13 Vindplaats
13.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.
KvK nummer Bloem Training 71548300.